21/04/2019
229995
נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
צוואה ביולוגית
מספר סימן
229995
Trade Mark No
תאריך הגשה
12/05/2010
Application Date
תאריך תום תוקף
12/05/2020
Expiration Date
סחורות/שירותים
Goods/Services
סוג: 45
Class: 45
שירותים אישיים וחברתיים העונים על צרכי הפרט, בכל הקשור לתעוד והכנת צוואות וכן להורשת אברים ורכיבים אחרים מגוף האדם, לרבות שירותים משפטיים; הנכללים כולם בסוג 45.
Personal and social services for personal or individual needs, as related to documentation and preparation of wills and also for the inheritance or organs and other human body elements, including legal services; all included in class 45.
בעלים
Owners
שם: אירית רוזנבלום
Name: IRIT ROSENBLUM
כתובת: רח' טיומקין 16 (אצל משפחה חדשה), תל אביב, 6579503, ישראל
Address: 16 Tiomkin St. (at New Family), Tel Aviv, 6579503, Israel
יומן שינויים
Changes
תאריך הארוע
מהות הארוע (עברית)
מהות הארוע (לועזית)
תאור (עברית)
תאור (לועזית)
תאריך הפרסום
Date of event
Nature of event (Hebrew)
Nature of event (English)
Description (Hebrew)
Description (English)
Publication Date
08/02/2011
קובל
Accepted
28/02/2011
16/06/2011
רישום
Registered
30/06/2011
12/03/2012
רישום רשות
Recording of license
משפחה חדשה הארגון לקידום זכויות המשפחה
New Family The Organization for the Advancement of Family Rights
29/03/2012
07/03/2017
שינוי פרטי כתובת לקוח מ
Change in proprietor's address from
נחמני 34 תל אביב אצל משפחה חדשה הארגון לקידום זכויות המשפחה ישראל
34 Nachmany St. Tel Aviv c/o New family Organization Israel
30/03/2017
בנסח זה אין מידע בדבר שעבודים על הסימן, ככל שישנם. מידע בדבר שעבודים, מצוי ברשם המשכונות וברשם החברות, לפי העניין
In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the Pledges Register and the Companies Register, as the case may be