13/12/2018
303135
נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
מספר סימן
303135
Trade Mark No
תאריך הגשה
23/02/2018
Application Date
מבוסס על רישום בחו"ל
Based on foreign registration
ישראל מספר: 12345
Israel No.: 12345
מיום 23/02/2018 (סעיף 16)
Dated23/02/2018 (Section 16)
סחורות/שירותים
Goods/Services
סוג: 39
Class: 39
מדריך, סוכן נסיעות, שירותי תיירות
Tour Guide,Travell Agent ,Tour Services
תנאים/הודעות
משמעותן של המילים אשר מופיעות בסימן הן מדריך ברזילאי בישראל
Conditions/Disclaimers
The words that appears in the mark means a brasilian tour guide in israel
בעלים
Owners
שם: שמואל יוסף בן זיקרי
Name: Shmuel Yossef Ben Zikri
כתובת: רח' בנבנישתי 14, ראשון לציון, 7577914, ישראל
Address: 14 Benbebishti St., Rishon Lezion, 7577914, Israel