16/12/2019
303135
נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
מספר סימן
303135
Trade Mark No
תאריך הגשה
23/02/2018
Application Date
מבוסס על רישום בחו"ל
Based on foreign registration
ישראל מספר: 12345
Israel No.: 12345
מיום 23/02/2018 (סעיף 16)
Dated23/02/2018 (Section 16)
סחורות/שירותים
Goods/Services
סוג: 39
Class: 39
מדריך, סוכן נסיעות, שירותי תיירות
Tour Guide,Travell Agent ,Tour Services
תנאים/הודעות
משמעותן של המילים אשר מופיעות בסימן הן מדריך ברזילאי בישראל
Conditions/Disclaimers
The words that appears in the mark means a brasilian tour guide in israel
בעלים
Owners
שם: שמואל יוסף בן זיקרי
Name: Shmuel Yossef Ben Zikri
כתובת: רח' בנבנישתי 14, ראשון לציון, 7577914, ישראל
Address: 14 Benbebishti St., Rishon Lezion, 7577914, Israel
יומן שינויים
Changes
תאריך הארוע
מהות הארוע (עברית)
מהות הארוע (לועזית)
תאור (עברית)
תאור (לועזית)
תאריך הפרסום
Date of event
Nature of event (Hebrew)
Nature of event (English)
Description (Hebrew)
Description (English)
Publication Date
27/02/2019
נמחק - הוזנח
Cancellation - abandoned
בנסח זה אין מידע בדבר שעבודים על הסימן, ככל שישנם. מידע בדבר שעבודים, מצוי ברשם המשכונות וברשם החברות, לפי העניין
In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the Pledges Register and the Companies Register, as the case may be