21/05/2019
306351
נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
מספר סימן
306351
Trade Mark No
תאריך הגשה
18/06/2018
Application Date
סחורות/שירותים
Goods/Services
סוג: 35
Class: 35
פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; הנכללים כולם בסוג 35.
Advertising; business management; business administration; office functions; all included in class 35.
בעלים
Owners
שם: 360 אינטראקטיב בע"מ
Name: 360 interactive ltd
כתובת: שחם, ת.ד. 6859, פתח תקוה, ישראל
Address: Petah Tiqwa, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעות
Address For Service
שם: עו"ד ספי טייטלבאום
Name: sefi teitelbaum
כתובת: שחם, ת.ד. 6859, פתח תקוה, 493489, ישראל
Address: Petah Tiqwa, Israel
מספר מיופה:
802058
סימוכין:
בנסח זה אין מידע בדבר שעבודים על הסימן, ככל שישנם. מידע בדבר שעבודים, מצוי ברשם המשכונות וברשם החברות, לפי העניין
In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the Pledges Register and the Companies Register, as the case may be