18/11/2018
306351
נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
מספר סימן
306351
Trade Mark No
תאריך הגשה
18/06/2018
Application Date
סחורות/שירותים
Goods/Services
סוג: 35
Class: 35
פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; הנכללים כולם בסוג 35.
Advertising; business management; business administration; office functions; all included in class 35.
בעלים
Owners
שם: 360 אינטראקטיב בע"מ
Name: 360 interactive ltd
כתובת: שחם, ת.ד. 6859, פתח תקוה, ישראל
Address: Petah Tiqwa, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעות
Address For Service
שם: עו"ד ספי טייטלבאום
Name: sefi teitelbaum
כתובת: שחם, ת.ד. 6859, פתח תקוה, 493489, ישראל
Address: Petah Tiqwa, Israel
מספר מיופה:
802058
סימוכין: