21/04/2019
81287
נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
קרמבו
מספר סימן
81287
Trade Mark No
תאריך הגשה
14/10/1991
Application Date
סחורות/שירותים
Goods/Services
סוג: 30
Class: 30
שילובים של דברי מאפה עם קרם, הנכללים בסוג 30.
Pastry-cream combination, included in class 30.
בעלים
Owners
שם: גלידת שטראוס בע"מ
Name: Glidat Strauss Ltd.
כתובת: רחוב הרצל 113, ת.ד. 5, עכו, ישראל
Address: 113 Herzel Street, P.O.B. 5, Acco, Israel
המען למסירת הודעות
Address For Service
שם: אפרתי גלילי ושות', עו"ד
Name: Efrati Galili & Co., Adv.
כתובת: רחוב ויסוצקי 6, תל אביב, 62338, ישראל
Address: 6 Wissotsky St., Tel Aviv, 62338, Israel
יומן שינויים
Changes
תאריך הארוע
מהות הארוע (עברית)
מהות הארוע (לועזית)
תאור (עברית)
תאור (לועזית)
תאריך הפרסום
Date of event
Nature of event (Hebrew)
Nature of event (English)
Description (Hebrew)
Description (English)
Publication Date
06/11/1994
קובל
Accepted
31/01/1995
קובל
Accepted
1/1995
10/05/1995
רישום
Registered
5/1995
19/12/1996
העברת בעלות מ
Change in ownership from
גלידת ויטמן 1979 בע"מ
WHITMAN ICE CREAM 1979 LTD.
2/1997
14/10/1998
אי תשלום חידוש
Non-payment of renewal fee
26/10/1998
חידוש התוקף
Renewal of registration
12/1998
30/10/2012
אי תשלום חידוש
Non-payment of renewal fee
31/10/2012
28/04/2013
נמחק מסיבת אי תשלום חידוש
Cancellation due to non-payment of renewal fee
30/04/2013
מספר מיופה:
2749
סימוכין:
בנסח זה אין מידע בדבר שעבודים על הסימן, ככל שישנם. מידע בדבר שעבודים, מצוי ברשם המשכונות וברשם החברות, לפי העניין
In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the Pledges Register and the Companies Register, as the case may be