12/11/2019
299713
נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
מספר סימן
299713
Trade Mark No
תאריך הגשה
25/07/2017
Application Date
תאריך תום תוקף
25/07/2027
Expiration Date
מספר סימן בינלאומי
1373485
International Registration No
סחורות/שירותים
Goods/Services
סוג: 9
Class: 9
Software programs used for the management of remote firewall devices.
סוג: 38
Class: 38
Telecommunications, namely, information on telecommunications; communications by computer terminals; communications by fiber-optic networks; radio communications; telephone communications; cellular telephone communication; provision of user access to global computer networks; provision of on-line forums for transmission of messages among computer users; provision of access to databases; electronic bulletin board services; providing telecommunications connections to a global computer network; rental of telecommunications apparatus; rental of access time to global computer.
סוג: 42
Class: 42
Technical evaluations concerning design (engineers' services); scientific research; technical research; design of computers for others; development of computers; software design; software development; research and development of new products for others; technical project study services; architecture; design of interior decor; software development (design); software installation; software maintenance; updating of software; software rental; programming for computers; computer system analysis; computer system design; consultancy in the design and development of computers; digitization of documents; software as a service (SaaS) services featuring software for remote management of firewall devices and computer network security devices; cloud computing; information technology (IT) consultancy; hosting of servers; vehicle roadworthiness testing; graphic arts design services; styling (industrial design); authentication of works of art; energy auditing; electronic data storage.
בעלים
Owners
Name: ToDoo
Address: 6 rue Montmartre, F-75001 Paris, France
(France EURL)
המען למסירת הודעות
Address For Service
שם: ריינהולד כהן ושותפיו
Name: Reinhold Cohn and Partners
כתובת: רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל אביב, 61131, ישראל
Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 13239, Tel Aviv, 61131, Israel
יומן שינויים
Changes
תאריך הארוע
מהות הארוע (עברית)
מהות הארוע (לועזית)
תאור (עברית)
תאור (לועזית)
תאריך הפרסום
Date of event
Nature of event (Hebrew)
Nature of event (English)
Description (Hebrew)
Description (English)
Publication Date
11/02/2018
מינוי מיופה כוח
Appointment of attorney
ריינהולד כהן ושותפיו
Reinhold Cohn and Partners
17/05/2018
קובל
Accepted
31/05/2018
04/09/2018
רישום
Registered
20/09/2018
מספר מיופה:
1
בנסח זה אין מידע בדבר שעבודים על הסימן, ככל שישנם. מידע בדבר שעבודים, מצוי ברשם המשכונות וברשם החברות, לפי העניין
In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the Pledges Register and the Companies Register, as the case may be