21/04/2019
18869
נסח סימן מסחר
Trade Mark Extract
מספר סימן
18869
Trade Mark No
תאריך הגשה
29/07/1960
Application Date
סחורות/שירותים
Goods/Services
סוג: 9
Class: 9
תאים חשמליים יבשים, סוללות לתאים חשמליים יבשים ותיבות לפנסי כיס חשמליים ולפנסים חשמליים.
Electric dry cells, electric dry cell batteries and cases for electric pocket lamps and for electric torches.
בעלים
Owners
Name: RAYOVAC CORPORATION
Address: Madison, Wisconsin, U.S.A.
(Wisconsin Corporation)
המען למסירת הודעות
Address For Service
שם: סנפורד ט. קולב ושות'
Name: Sanford T. Colb & Co.
כתובת: רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, ישראל
Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 76122, Israel
יומן שינויים
Changes
תאריך הארוע
מהות הארוע (עברית)
מהות הארוע (לועזית)
תאור (עברית)
תאור (לועזית)
תאריך הפרסום
Date of event
Nature of event (Hebrew)
Nature of event (English)
Description (Hebrew)
Description (English)
Publication Date
01/03/1961
קובל
Accepted
3/1961
28/01/1962
רישום
Registered
2/1962
04/05/1967
חידוש התוקף
Renewal of registration
5/1967
31/10/1967
העברת בעלות מ
Change in ownership from
THE ELECTRIC STORAGE BATTERY COMPANY (NEW JERSEY CORPORATION)
11/1967
28/05/1981
חידוש התוקף
Renewal of registration
7/1981
18/11/1981
שינוי פרטי לקוח מ
Change in proprietor's details from
ESB INCORPORATED (DELAWARE CORPORATION)
12/1981
22/07/1983
העברת בעלות מ
Change in ownership from
EXIDE CORPORATION
8/1983
28/05/1995
חידוש התוקף
Renewal of registration
7/1995
27/08/2009
אי תשלום חידוש
Non-payment of renewal fee
8/2009
25/02/2010
נמחק מסיבת אי תשלום חידוש
Cancellation due to non-payment of renewal fee
28/02/2010
מספר מיופה:
7
סימוכין:
20913
בנסח זה אין מידע בדבר שעבודים על הסימן, ככל שישנם. מידע בדבר שעבודים, מצוי ברשם המשכונות וברשם החברות, לפי העניין
In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the Pledges Register and the Companies Register, as the case may be